EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Àrea del Medicament de la Gerència

Rotació dirigida a residents de Medicina de família.

Responsables de la rotació en farmacologia clínica:

  • Joan Antoni Vallès
  • Maria Estrella Barceló

 Durada: 1 mes.

 

Objectius de la rotació

L’Àrea del Medicament té com a missió promoure l’ús raonat de medicaments, mitjançant la formació i el suport a les persones que treballen a l’Atenció Primària.

Des de fa més de 20 anys, els metges farmacòlegs clínics de l’esmentada àrea oferim suport i formació en l’ús dels medicaments als professionals sanitaris d’Atenció Primària, tant a metges prescriptors com als futurs metges de família, per tal de millorar la prescripció de medicaments i, per tant, la qualitat assistencial en Atenció Primària.

En aquesta línia, volem oferir als residents de MFiC una rotació amb la possibilitat de:

- Complementar la formació en farmacologia clínica.

- Aprofundir en la metodologia al voltant de la farmacoepidemiologia i la farmacologia clínica.

- Aprofundir en

  • El tractament de dades qualitatives i quantitatives relatives a la prescripció de medicaments.
  • Estudis d’intervenció sobre la prescripció de medicaments.
  • Política de medicaments a Europa, Espanya i Catalunya: procediments d'autorització, avaluació, comercialització, finançament, restriccions en l’accés al mercat, política de preus, paper de la indústria farmacèutica.

- Liderar o col·laborar en un projecte de recerca sobre terapèutica.

- Liderar o col·laborar en plans de millora sobre la prescripció.

 

Activitats / tècniques a realitzar:

- Preparació d’una sessió formativa sobre terapèutica en un problema de salut.

- Preparació d’una sessió bibliogràfica sobre terapèutica en un problema de salut.

- Anàlisi de dades de prescripció amb farmacòlegs clínics de l’àrea del medicament (indicadors de prescripció de l’ EQPF, IQF i altres).

- Anàlisi de dades d’ECAP amb l’aplicatiu DBS, utilitzant dades encriptades i encreuant tractaments actuals i patologies actives, dades demogràfiques i variables clíniques i de laboratori.

- Elaboració d’un Pla de Millora de la prescripció de medicaments.

- Incorporació i lideratge en un projecte de recerca sobre prescripció de medicaments, participant en el  disseny, reclutament i anàlisi de dades, comunicació de resultats i redacció d’articles científics.

- Avaluació de nous medicaments: coneixement de la metodologia i aplicació pràctica.

- Assistència a reunions de referents de farmacologia clínica d’un AP, de la comissió d’avaluació de nous medicaments, comissió de responsables de les àrees del medicament de l’ICS, coordinació entre nivells assistencials, comitès farmacoterapèutics territorials de CatSalut, grups de treball de revisió d’indicadors d’EQPF, EQA, de guies de pràctica clínica, de documents d’Harmonització, reunions amb responsables de Catsalut, reunions de Comitès Ètics d’Investigació clínica, del Comitè d’Ètica Assistencial de l’ICS...

- Elaboració de respostes a consultes farmacoterapèutiques.

- Participació en la redacció d’articles en el Butlletí farmacoterapèutic: El Comptagotes.

- Elaboració de Cerques Bibliogràfiques sobre medicaments.


Telèfon: 934337703

Adreça: Lope de Vega, 138, 08005, Barcelona.