EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Via Barcino (Trinitat Vella)

Capacitat docent: 2-3

BENVINGUTS A VIA BARCINO!!

 

EL NOSTRE EQUIP

Som un equip format per 8 UBAs (Unitats Bàsiques d’Atenció: metge, infermera i personal de gestió) d’adults, 3 UBAs pediàtriques, Treballadora social, Equip d’Odontologia, Nutricionista, Referent de benestar emocional i Fisioterapeuta. Treballem en equip i en UBAs per oferir una atenció sanitària de qualitat a la nostra població de referència, equitativa, responsable, actualitzada i resolutiva, desenvolupant la docència i la recerca en l’àmbit de la salut, i l’atenció a la comunitat. 

Som un equpi que creu fermament en els valors de l'Atenció Primària: la persona com a eix central a l'atenció sanitària, amb una atenció integral de la persona, amb visió biopsicosocial i al llarg de la seva vida, que inclou també atenció a la familia (atenent a varies generacions d'una mateixa familia) i a la seva situació social, l'atenció a domicili dels pacient crònics i de final de vida, i l'atenció de la comunitat. Vetllem per una atenció de qualitat basada en la relació de confiança professional sanitari-pacient i en el rigor de l'evidència clínica.

Som un equip docent des de fa 20 anys i amb els nostres residents hem anat també creixent i formant-nos professionalment cada dia, incorporant noves competències que ens fan ser més resolutius: Crioteràpia, Cirurgia menor, Infiltracions, Ecografia, Pulsioximetria nocturna, Interpretació de Càmara no midriàtica, Espirometria, Grups de deshabituació de tabac, Grups de Fibromialgia, Grups Psicoeducatius d'Ansietat, d'Insomini, Violència de Gènere, Grups de Fisioteràpia, Grups d'alimentació i nutrició.

Els valors que ens representen i que ens esforcem en seguir treballant-los són: Treball en equip, Responsabilitat i Respecte.

Som un equip petit i amb una ambient molt familiar, en el que procurem cuidar-nos i estar pendents uns dels altres en el dia a dia.DADES DE CONTACTE

Via Barcino 88, Barcelona

93 315 39 34 / 93 315 39 36

Com arribar-hi? / ¿Cómo llegar?

Transport públic:  Metro L1 (Trinitat Vella), L3 i L4 (Trinitat Nova) 

      Autobusos: 11, 60, 62, 76, 96, 97, V31

En cotxe / En coche: Nus de la Trinitat, Av. Meridiana, C17, C33, C58Coordinació docent

 Gemma Cortés Pastor

 

609748377

Direcció del CAP

 Joan Juvanteny Gorgals

  

Adjunt a la Direcció

 Paula Álvarez Díaz

 

Referent de Gestió i Serveis

 Jose F. García Pitera 

 

PROJECTE DOCENT

Des del primer moment, el resident forma part de tot l’equip i en especial de la UBA3 formada pels professionals de medicina (Tutor i Resident), infermeria i personal d’atenció al ciutadà.

Durant els primers anys venen un cop al mes a passar consulta amb el seu tutor i a fer guàrdia al contra torn: el Dia del CAP

Ja cap a mitjans de R3 s’incorporen plenament en la vida del CAP: consulta del tutor (conjuntament al principi i conforme va avançant el temps cada cop amb més autonomia fins a poder dur la consulta el propi resident) i consulta d’urgències, participació en les sessions de l’equip (formació, docents, gestió, farmàcia, treball social...), aplicació de les tècniques i participar en les consultes específiques, participar en el grup de comunitària i d’algun dels seus projectes

·               Crioteràpia: es fa dins de la pròpia consulta, per part de la majoria dels tutors

·               Cirurgia menor: a càrrec de la Dra. Arcusa, que realitza consulta de cirurgia menor cada 15 dies, i en la què els residents interessats hi poden participar

·               Ecografia: Disposem d’aparell d’ECOs al centre, que utilitzem en el diagnòstic diferencial d’algunes patologies com TVP, arteriopatia perifèrica, còlic hepàtic o renal...

·               Infiltracions: es fa dins de la pròpia consulta, per part de molts dels tutors

·               Pulsioximetria nocturna: a càrrec del Dr. Juvanteny

·               Interpretació de càmera no midriàtica: poden aprendre i practicar en la lectura de les retinografies de cribatge del pacient DM2 junt amb les Dres. González i Cortés

·               MAPA i Espirometries: tècniques realitzades per les infermeres i les tècnics auxiliars d’infermeria del centre, que us poden ensenyar a fer-les.

·               Grups de Deshabituació de Tabac: sessions grupals per ajudar en l’abandonament de tabac, suport, assessorament, ajuda mútua... a càrrec de la Dra. Arcusa i infermeria Sara Sainz

·               Grups Psicoeducatius d’Ansietat i Insomni, de Depressió i de Víctimes de violència de gènere: duts per la Referent de Benestar Emocional, REBEC, Iris Pallàs

·               Grups de Fisioteràpia: a càrrec de la Fisioterapeuta del CAP, Ana Pilo, en relació a diferents temàtiques: Àlgies de columna, Gonartrosi, Fragilitat...

·               Grups d’Hàbits alimentaris i Nutrició: a càrrec del Nutricionista del centre, Damir Blazevic

 

PROFESSIONALS:

PROFESIONALS EAP VIA BARCINO (TRINITAT VELLA)  per UBAs

Atenció Familiar i Comunitària

Gestió i Serveis (GIS)

Infermera de Familia

Metge de Familia (MF)

Horaris

Sra. Lola Herrera

Inf. Sílvia Ribas

Dra. Gemma Cortés

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sr. Albert Fortuny

Inf. Núria Sans

Dra. M. Ángeles González

2 matins + 2 tardes

Dv. lliscant

Sra. Begoña Revillas

Inf. Paula Álvarez

Dr. Joan Juvanteny

4 matins + 1 tarda

 

 Sr. Marc Torrado

Inf. Carmen Sánchez

Dra. María Atero

2 matins + 2 tardes

Dv. lliscant

Sra. Maite Rosas

Inf. Verónica Montenegro

Dr. Daniel Fibla

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sra. Carmen Sanmartin

Inf. Sagrario Barcos

Dra. Sara Rodríguez

2 matins + 2 tardes

Dv. lliscant 

Sra. Montse Feliu

Inf. Inés Poncelas

Dra. Cristina Alonso

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Sra. Rosa Porret

Inf. Sara Sainz

Dra. Íngrid Arcusa

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Pediatria

Sr. Javier Fernández

Inf. Raquel Casado

Dra. María Álvarez

2 matins + 2 tardes

Dv. Lliscant

Inf. Aina Sales

Dra. Fernanda Trugman

2 matins + 2 tardes 

Dv. lliscant

Inf. Cristina Álvarez

Dra. Eulàlia Guasch

3 matins + 2 tardes

 

Treball Social

Sra. Ariadna Ramos

TCAI

Sra. Beatriz Medina

Sra. Sandra Sierra

Odontologia

Dra. Elia Paulo

Salut Mental

Psiquiatria

Dra. Lola Vilató

1 matí

Psicologia

Sr. Luís Estevez

2 matins

REBEC: Referent Benestar Emocional

Sra. Iris Pallàs

 

Psicologia infantojuvenil

Sra. Juliana

1 dia

Logopeda

 

1 dia

Nutricionista

Sr. Damir Blazevic

Fisioterapeuta

Sra. Ana Pilo

 

 

 

  NUESTRO EQUIPO

Somos un equipo formado por 8 UBAs (Unidades Básicas de Atención: Médico, enfermera y personal de gestión) de adultos, 3 UBAs pediátricas, Trabajadora Social, Equipo de Odontología, Nutricionista, Referente de bienestar emocional y Fisioterapeuta. Trabajamos en equipo y en UBAs para ofrecer una atención sanitaria de calidad a nuestra población de referencia, equitativa, responsable, actualizada y resolutiva, desarrollando la docencia, la investigación en el ámbito de la salud y la atención a la comunidad.

Somos un equipo que cree firmemente en los valores de la Atención Primaria: la persona como eje central de la atención sanitaria, con una atención integral de la persona, con visión biopsicosocial y a lo largo de su vida, que incluye también atención a la familia (atendiendo a varias generaciones de una misma familia) y a su situación social, atención de pacientes crónicos en domicilio y de final de vida, y atención de la comunidad. Velamos per una atención de calidad basada en la confianza profesional sanitario-paciente y en el  rigor de la evidencia científica.

Somos un equipo docente desde hace 20 años, y con nuestros residentes hemos ido también creciendo y formándonos profesionalmente cada día, incorporando nuevas competencias que nos hacen ser más resolutivos: Crioterapia, Cirugía menor, Infiltraciones, Ecografía, Pulsioximetria nocturna, Interpretación de cámara no midriática, MAPA, Espirometría, Grupos de deshabituación de tabaco, Grupos de Fibromialgia, Grupos Psicoeducativos de Ansiedad y de Insomnio, Grupos de Fisioterapia, Grupos de alimentación y nutrición.

Los valores que representan a nuestro equipo y que nos empujan a seguir trabajando  son: Trabajo en equipo, Responsabilidad y Respeto.

  

PROYECTO DOCENTE

Desde el primer momento, el residente forma parte de todo el equipo y en especial de la UBA3 formada por los profesionales de medicina (Tutor y Residente), enfermería y personal de atención al ciudadano.

Durante los primeros años vienen una vez al mes a pasar consulta con su tutor y a hacer guardia en el contra turno: el Día del CAP

Ya a mediados de R3 se incorporan plenamente en la vida del CAP: consulta del tutor (conjuntamente al principio y conforme va avanzando el tiempo cada vez con más autonomía hasta poder llevar la consulta el propio residente) y consulta de urgencias, participación en las sesiones del equipo (formación, docentes, gestión, farmacia, Trabajo social...), aplicación de las técnicas y participación en las consultes específicas, participar en el grupo de comunitaria y de alguno de sus proyectos

                 Crioterapia: se lleva a cabo dentro de la propia consulta, por parte de la mayoría de los tutores

                Cirugía menor: a cargo de la Dra. Arcusa, que realiza consulta de cirugía menor cada 15 días, y en la que los residentes interesados pueden participar

                Ecografía: Disponemos de aparato de ECOs en el centro, que utilizamos en el diagnóstico diferencial de algunas patologías como TVP, arteriopatía periférica, cólico hepático o renal...

                Infiltraciones: se realizan dentro de la propia consulta, por parte de muchos de los tutores

                Pulsioximetria nocturna: a cargo del Dr. Juvanteny

                Interpretación de cámara no midriática: pueden aprender y practicar en la lectura de les retinografías de cribaje del paciente DM2 junto con las Dras. González i Cortés

                MAPA y Espirometrías: técnicas realizadas por enfermería i las técnicas auxiliares de enfermería del centro, que os pueden enseñar a hacerlas.

                Grupos de Deshabituación de Tabaco: sesiones grupales para ayudar en el abandono del tabaco, soporte, asesoramiento, ayuda mutua... a cargo de la Dra. Arcusa i enfermería Sara Sainz

                Grupos Psicoeducativos de Ansiedad y Insomnio, de Depresión y de Víctimas de violencia de género: llevados a cabo por la Referente de Bienestar Emocional, REBEC, Iris Pallàs

                Grupos de Fisioterapia: a cargo de la Fisioterapeuta del CAP, Ana Pilo, en relación a diferentes temáticas: Algias de columna, Gonartrosis, Fragilidad...

                Grupos de Hábitos alimentarios y Nutrición: a cargo del Nutricionista del centre, Damir Blazevic


Telèfon: 933153934

Adreça: Via Barcino 88, , Barcelona.


https://www.google.com/maps/place/CAP+Trinitat+Vella/@41.4507368,2.1904964,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12a4bcfac8e2ebb1:0xacd96a8bab91850e!8m2!3d41.4507328!4d2.1930767!16s%2Fg%2F11b6dp3bhk?entry=ttu