EAP

Hospital

Unitat docent

ASSIR

Salut mental

CUAP

Àmbit de Barcelona

Rotacions opcionals

Montcada i Reixac

Capacitat docent: 3-4

Direcció del centre Dra. Laura Estella Sánchez 
Coordinació docent Dra. Laura Rubio Pérez ()
Adjunt de direcció Sra. Abigail Laya Llorens
Referent de Gestió i Serveis  Sra. Aina Balasch Fusté

Presentació PDF

PROJECTE DOCENT:


ON SOM?

Estem situats al municipi de Montcada i Reixac, a escassos minuts de Barcelona; s'hi pot arribar mitjançant bus (96, 155) o Rodalies Renfe (linies R2, R3, R4 i R7), disposem també de pàrquing propi.

Montcada i Reixac és un municipi de Catalunya situat a la comarca del Vallès Occidental. Forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Consta de 12 barris i una extensió de 23,5 km quadrats. La població resident al municipi de Montcada i Reixac segons RCA 2023 és de 35.907 habitants

 

Indicadors de població:

0 - 14 anys

15 - 44 anys

45 - 64 anys

65 - 74 anys

75 - 84 anys

85 anys o més

Total ABS

5.655

13.371

10.987

3.109

1.912

873

35.907

 

Població Total

Població Estrangera*

Índex d’envelliment

% Sobreenvelliment

Índex dependència Global

Índex dependència Senil

Índex dependència Juvenil

35.907

5.216 (14,5%)

104,23

14,8%

50,2%

24,65%

25,5%

*Població Estrangera: 26,3% Marroc, 11,6% Pakistan, 7,3% Hondures, 6,8% Colòmbia i 3,8% Equador

L’hospital de referència del municipi de Montcada i Reixac es l’Hospital Universitari Vall d’Hebron. L’atenció especialitzada ambulatòria depèn de l’HUVH. Una part s’ofereix a l’Atenció Primària (CAP Sant Andreu i CAP Chafarinas) i la resta a les consultes externes de l’hospital.

 

QUI SOM?

Som un equip dinàmic amb esperit de millora i innovació constant. Apostem per una assistència de qualitat, accessibilitat i atenció a la comunitat. 

La docència és important pel nostre equip, és una important motivació per l'aprenentatge continu. Fem docència pregrau per estudiants de la Facultat de Medicina de la UAB i l'Escola d'Infermeria.

L'equip el composen 18 MF i INF de Família que treballem en el model UBA3 en estreta relació amb els companys de Gestió i Serveis. L’equip es reparteix en 2 centres (EAP Montcada i Reixac i EAP Les Indianes) i un consultori local (Can Sant Joan). També disposem de Línia Pediàtrica, 1 infermera Gestora de Casos, 2 Treballadors Socials, 2 Odontòlegs, 2 Llevadores, 1 referent de benestar emocional (REBEC), 1 higienista dental, 1 nutricionista.

 

QUÈ FEM?

L'activitat assistencial es distribueix en 4 dies de consulta pròpia i un dia d'activitat domiciliària (aguda i crònica). Donem prioritat a la visita presencial, però també fem servir altres modalitats com l’e-consulta i l’atenció telefònica.

Els residents, a partir de R3 passen de manera autònoma la consulta (1 o 2 dies) i realitzen també activitat domiciliària de manera autònoma o conjuntament amb el seu tutor. 

Dins la cartera de serveis també oferim:

- Crioteràpia/Dermatoscòpia

- Cirurgia menor

- Ecografia clínica (abdominal, renovesicoprostàtica, pulmonar, compressió vascular)

- Infiltracions

- MAPA

- Espirometria

- Doppler ITB

- Càmera no midriàtica

- Consulta ITS

 

Al febrer 2023 es va formar la Comissió de Comunitària i es va encetar el diagnòstic comunitari de la població amb la col·laboració de Salut Pública. Es continua amb el programa de Salut i Escola, Consulta oberta, Programa d'Equitat Menstrual, alhora que s'han augmentat les activitats grupals i comunitari amb la incorporació de nous professionals a l'equip..

Els nostres residents participen activament de totes aquestes activitats.

Es facilita també la rotació a equips de suport com l'ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

D'altra banda, els residents també disposen d'un dia a la setmana lliure d'assistència per tal de poder realitzar tasques de docència i recerca. 

 

ACTIVITAT DOCENT/FORMATIVA

Es realitzen sessions de manera habitual (clíniques, bibliogràfiques, organitzatives, salut mental...). Un dia al mes s'organitza una trobada de tots els residents del centre i s'organitzen tallers o sessions específiques per ells.

També s'organitzen cursos i activitats formatives per tot el personal de l'equip.

Els tutors i residents participen activament en projectes de recerca i presentació de comunicacions i pòsters en congressos. Tenim tutors membres de grups de treball de la CAMFIC com el grup d’ètica i de ecografia clínica. Participem en la línia d’investigació en covid persistent (Dra. Torrell).

La relació amb farmaindustria del nostre equip és en general inexistent o molt limitada. No participa en la formació.

 

Us convidem a conèixer-nos millor en les nostres jornades de portes obertes que se celebren anualment.

 


 

 

¿DONDE ESTAMOS?

Estamos situados en el municipio de Montcada i Reixac, a escasos minutos de Barcelona; se puede llegar mediante bus (96, 155) o Cercanías Renfe (linies R2, R3, R4 y R7), disponemos también de parking propio.

Montcada i Reixac es un municipio de Cataluña situado en la comarca del Valles Occidental. Forma parte del área metropolitana de Barcelona. Consta de 12 barrios y una extensión de 23,5 km cuadrados. La población residente en el municipio de Montcada i Reixac según RCA 2023 es de 35.907 habitantes

Indicadores de población:

0 - 14 años

15 - 44 años

45 - 64 años

65 - 74 años

75 – 84 años

85 años o más

Total ABS

5.655

13.371

10.987

3.109

1.912

873

35.907

 

Población Total

Población Extranjera*

Índice de envejecimiento

% Sobreenvejecimiento

Índice dependencia Global

Índice dependencia Senil

Índice dependencia Juvenil

35.907

5.216 (14,5%)

104,23

14,8%

50,2%

24,65%

25,5%

*Población Extranjera: 26,3% Marruecos, 11,6% Pakistán, 7,3% Honduras, 6,8% Colombia i 3,8% Ecuador

El hospital de referencia es el Hospital Universitario Vall de Hebrón. La atención especializada ambulatoria depende de la HUVH. Una parte se ofrece a la Atención Primaria (CAP San Andreu y CAP Chafarinas) y el resto a las consultas externas del hospital.

 

¿QUIENES SOMOS?

Somos un equipo dinámico con espíritu de mejora e innovación constante. Apostamos por una asistencia de calidad, accesible y con atención a la comunidad. 

La docencia es importante para nuestro equipo, es una importante motivación para el aprendizaje continuo. Realizamos docencia pregrado para estudiantes de la Facultat de Medicina de la UAB y de l'Escola d'Infermeria.

El equipo lo componen 18 MF y INF de Familia que trabajamos en el modelo UBA3 en estrecha relación con los compañeros de Gestión y Servicios. El equipo se reparte en 2 centros (EAP Montcada i Reixac y EAP Las Indianas) y un consultorio local (Can San Juan). También disponemos de Línea Pediátrica, 1 enfermera Gestora de Casos, 2 Trabajadores Sociales, 2 Odontólogos, 2 Comadronas, 1 referente de bienestar emocional (REBEC), 1 higienista dental, 1 nutricionista.

 

¿QUÉ HACEMOS?

La actividad asistencial se distribuye en 4 días de consulta propia y un día de actividad domiciliaria (aguda y crónica). Damos prioridad a la visita presencial, pero también usamos otras modalidades como la e-consulta y la atención telefónica.

Los residentes, a partir de R3 pasan de manera autónoma la consulta (1 o 2 días) y realizan también actividad domiciliaria de manera autónoma o conjuntamente con su tutor.

Dentro de la cartera de servicios también ofrecemos:

- Crioterapia/Dermatoscopia

- Cirugía menor

- Ecografía clínica (abdominal/renovesicoprostática/pulmonar/compresión vascular)

- Infiltraciones

- MAPA

- Espirometría

- Doppler

- Cámara no midriática

 


En febrero 2023 se formó la Comisión de Comunitaria y se comenzó el diagnóstico comunitario de la población con la colaboración de Salud Pública. Se continúa con el programa de Salud y Escuela, Consulta abierta, Programa de Equidad Menstrual, a la vez que se han aumentado las actividades grupales y comunitario con la incorporación de nuevos profesionales al equipo.

Nuestros residentes participan activamente de todas estas actividades. 

Se facilita también la rotación por equipos de soporte como ESIC Casernes (Equip de Suport Integral a la Complexitat).

Por otro lado, los residentes también disponen de un día a la semana libre de asistencia para poder realizar actividades de docencia e investigación.

 

ACTIVIDAD DOCENTE/FORMATIVA  

Se realizan sesiones de manera habitual (clínicas, bibliográficas, organizativas, salud mental...). Un día al mes se organiza una reunión de todos los residentes del equipo y se preparan talleres o sesiones específicas para ellos. 

También se organizan cursos y actividades formativas para todo el personal del equipo.

Los tutores y residentes participan activamente en proyectos de investigación y presentación de comunicaciones y pósteres en congresos. Tenemos tutores miembros de grupos de trabajo de la CAMFIC como el grupo de ética y de ecografía clínica. Participamos en la línea de investigación en covid persistente (Dra. Torrell).

La relación con farmaindustria de nuestro equipo es en general inexistente o muy limitada. No participa en la formación.

Os invitamos a conocernos mejor en nuestras jornadas de puertas abiertas que se celebran anualmente.

 INFORMACIÓ I SERVEIS QUE OFEREIX L'EAP MONTCADA I REIXAC

 

 

Metge de Família

Infermera

Horari

Medicina de Família

*Tutors docents

CAP MONTCADA I REIXAC

Dr. Jaime Rincon Beleño

Sra. Pilar Sierra Janeras

2 M, 2 T, div. lliscants

Dr. Jorgue Gutiérrez Bernal*

Sra. Abigail Laya Llorens

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Adela Vicens Catala

Sra. Laura Garcia Gascon

1 M, 4 T

Dra. Silvia Guell Parnau

Sr. Ricardo Becerra Fortes

3 M, 1 T, div. lliscants

Dra. Sonia Da Silva Torres

Sr. Marcel Lahoz dela Morena

1 M, 3 T, div. lliscants

Dra. Giovanna Magnante

Sra. Andrea Martínez

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Ines de Olano Biada*

Sra. Karen Gomez Iñiga

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. M. Angeles Usero Martínez*

Sra. Núria Lopez Poyato

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra Laura Rubio Pérez*

Sra. Melania Navarrete Palacios

2 M, 2 T, div. lliscants

CAP LES INDIANES

Dra. Lidia Torres Parada*

Sra. Eva López Martínez

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Irene Hernandez Julian

Sra. Mireia Catalan Ponseti

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Margarita Vidal Llaudes

Sr. Eleder Ortola Castro

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Alvaro Labat Ponsa

Sr. Isidre Leon Llorente

2 M, 2 T, div. lliscants

Dr. Joan Pons i Porta

Sra. Melania Navarrete Palacios

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Purificación Jordana Ferrando

 

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Marlene Miranda Palacios

Sra. Beatriz Rosillo Garcia

2 M, 2 T, div. lliscants

Dra. Torrell Vallespín*

Sra. Laura Retuerto Olive

2 M, 2 T, div. lliscants

CONSULTORI LOCAL CAN SANT JOAN

Dra. Ana Anaya Mejias

Sr. Angel Torres Hage-Moussa

3 M, 2 T

 


Telèfon: 935750544

Adreça: Pg. Jaume I, 1, 08110, Montcada i Reixac.