GUIA DEL RESIDENT

MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA

  

 

 Programa de l'especialitat 

Rotacions

 

Cursos

  

Recerca 

Comunitària

Sessions


 

Guàrdies 

Supervisió del resident

 Retribucions


Avaluacions

Llibre del Resident

 

Bibliografia, lectures i pàgines web d'interès

La Cabecera i Societats Científiques [traducción google al castellano] [google translation to English]

 


 

Programa de l'especialitat

Aquí podeu consultar el PROGRAMA OFICIAL DE L'ESPECIALITAT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA.

Les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya han elaborat un document sobre SUPERVISIÓ I GRAU DE RESPONSABILITAT DEL METGE RESIDENT DE MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN L'ÀMBIT DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA I EN L'ÀMBIT DE LES URGÈNCIES.

(amunt) 

Rotacions 

 

Cronograma
de rotacions R1-R4

Rotació R1 a l'EAP

Rotacions

hospitalàries

 

Pediatria

Salut mental

Atenció a la salut sexual i reproductiva

 

 

Normes generals
de rotacions
optatives i externes

 

Rotacions
optatives
 

Rotacions
externes
 

Rotacions
rurals
 

 (amunt)

 

Cronograma de rotacions de la formació MIR de MFiC (R1 - R4)

 

  R1  

 4 mesos a l’Equip d’Atenció Primària (EAP)

 8 mesos Medicina Interna (MI), Urgències o Especialitats mèdiques 

  Guàrdies: 12 mesos a Medicina Interna (Hospital)

                  1 jornada al mes al CAP/CUAP

 R2

 1-4 mesos Especialitats mèdiques o Rotacions optatives

 2 mesos Salut Mental CSMA

 2 mesos Geriatria/Cures Pal·liatives 

 Especialitats  

 medicoquirúrgiques   

 1 mes Oftalmologia

 1 mes ORL

 2 mesos Reumatologia/Traumatologia

 1-2 mesos Dermatologia

 Guàrdies

 8 mesos a Medicina Interna (Hospital)

 1 jornada al mes al CAP/CUAP

 2 mesos Traumatologia

 2 mesos Cirurgia general

 R3   

1er

Semestre

 3 mesos Pediatria CAP/Hospital

 1 mes Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva AP

 2 mesos Rotacions optatives AP o externa (es poden fer durant R3 ó R4) 

 Guàrdies

   3 mesos Pediatria

   2 mesos Ginecologia i Obstetrícia

   Medicina Interna (Hospital)

   2 jornades al mes al CAP

2on

Semestre

 6 mesos a l’EAP i 1 mes de Rotació rural obligatòria

 Guàrdies: 6 mesos CAP

                Opció voluntària CUAP o Hospital                                                              

                Opció voluntària Guàrdies Comunitària

 R4

 

  12 mesos a l’EAP 

  Guàrdies: 12 mesos al CAP i CUAP

                 Opció voluntària Hospital

                 Opció voluntària Guàrdies Comunitària

 (amunt)

 

Rotació dels R1 als EAP

Seguint les directrius del programa oficial, els metges residents de primer any comencen el seu aprenentatge amb una rotació de 4 mesos de durada pels centres docents d’atenció primària i que han de realitzar, si és possible, en el decurs del primer semestre.

Els metges residents trien el centre on duran a terme les seves activitats relacionades amb l’atenció primària i són adscrits a un tutor encarregat de supervisar directament el progrés formatiu del resident al llarg de tot el Programa. Amb una periodicitat mínima trimestral, els metges residents s’entrevistaran amb el seu tutor, i aquest complimentarà el formulari d'entrevista tutor-resident al Llibre del Resident.

Com a objectius docents específics per a aquest període podem indicar els següents:

 • Identificación con el que será su centro de salud de referencia durante todo el periodo de residencia.
 • Asistencia activa a las consultas de su tutor y enfermera de referencia.
 • Participación en la atención domiciliaria urgente y programada.
 • Conocimiento de la estructura y funcionamiento de las urgencias en el ámbito de su centro de atención primaria.
 • Participación en las actividades docentes del centro (sesiones, etc.).
 • Conocimiento de los sistemas de documentación clínica y registro utilizados en el centro (e-CAP, receta electrónica, etc).
 • Conocimiento de la Unidad de Admisiones y Atención al Ciudadano del centro.
 • Conocimiento de la comunidad del área de salud del EAP.
 • Conocimiento de las funciones de los profesionales de trabajo social del EAP.
 • Conocer las patologías más prevalentes (agudas y crónicas) que se atienden en Atención Primaria, así como su abordaje diagnóstico-terapéutico.
 • Conocer la existencia del paciente pluripatológico, altamente frecuente en las consultas de Atención Primaria, al que el médico de familia tiene que prestar una atención lo más integral e integrada posible, con conocimiento de cada una de sus múltiples patologías para poder abordar potenciales complicaciones e interacciones.
 • Conocer la existencia del recurso tiempo y la elevada presión asistencial en las consultas a demanda de Atención Primaria.
 • Conocer la organización, las funciones y las actividades de la Atención Primaria.
 • Conocer quiénes son las personas que componen el núcleo básico de su Centro de Salud y las de apoyo del segundo nivel.
 • Adquirir conocimientos de razonamiento clínico y toma de decisiones, así como de Medicina Basada en la Evidencia y de búsqueda bibliográfica.
 • Conocer el manejo del PowerPoint para la preparación de sesiones.
 • Conocer y practicar el acto médico, insistiendo fundamentalmente en la correcta realización de la anamnesis y la exploración física
 • Conocer el manejo de las patologías agudas más prevalentes en Atención Primaria
 • Conocer el manejo de al menos una de las patologías crónicas más prevalentes en Atención Primaria
 • Conocer y practicar realización de la anamnesis y la exploración física
 • Realizar la entrevista clínica 
 • Interpretar de ECG y Radiología básicos.
 • Entender que las personas viven inmersas en un contexto familiar y social que repercute de manera importante en su estado de salud.
 • Entender que por la imitación de recursos, es necesario realizar una anamnesis, exploración, estrategia diagnóstica y plan de actuación en función del cuadro clínico que presenta el paciente y de una manera rápida y eficiente.
 • Entender los valores esenciales que rigen la conducta profesional de los médicos. 
 • Se desarrollaran las siguientes actividades: Actividades preventivas por grupo de edad y sexo; Atención al adulto y a los trabajadores; Atención a la mujer; Atención al adolescente; Atención al anciano; Atención al paciente terminal, al duelo, y al cuidador; Atención a las conductas de riesgo; Atención a las situaciones de riesgo familiar y social; Problemas Cardiovasculares y Factores De Riesgo; Problemas Respiratorios; Problemas Del Tracto Digestivo; Problemas Infecciosos; Problemas Metabólicos y Endocrinológicos; Problemas Del Sistema Nervioso; Problemas Hematológicos; Problemas De La Función Renal y De Las Vías Urinarias; Problemas Musculoesqueléticos; Problemas Dermatológicos; Problemas Oftalmológicos; Problemas Otorrinolaringológicos.

 (amunt)

Rotacions hospitalàries

Les diferents rotacions hospitalàries que es realitzen durant el primer i segon any de residència tenen uns objectius específics que es recullen en aquest document.

 

Rotacions de Pediatria, Salut Mental i Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (R2 i R3)

A l’inici de la seva rotació, els metges residents hauran de presentar-se davant el responsable del centre corresponent i hauran de lliurar la llista de guàrdies que han de realitzar durant la seva estada al servei, i notificar totes les circumstàncies que puguin afectar la seva assistència normal a les activitats programades (vacances, guàrdies, baixes...). Qualsevol problema que pugui aparèixer durant la seva estada l’haurà de comunicar al seu tutor.

En aquest document es poden consultar els objectius específics d'aquestes rotacions.

(amunt)

  

Normes generals de les rotacions optatives i externes

Els residents de la UD disposen d’un temps en període de residència per a realitzar rotacions optatives i/o externes, amb la següent distribució:

 • Durant R2. Es podrà escollir entre diverses optatives en funció de cada hospital. Aquestes optatives han de ser d'àmbit hospitalari.
 • Dos mesos durant R3 o R4. Es podrà escollir entre una de les següents modalitats:
  1. Dos mesos de rotació optativa a l'AP en els dispositius acreditats a la UD.
  2. Ampliació de la rotació de Pediatria, ASSIR o rural. 
  3. Un mes de rotació optativa/ampliació + un mes de rotació externa.

S’entén per rotació optativa aquella que té lloc en un dispositiu que forma part de la UD, o que n’és col·laborador, o té conveni amb ella.

Una rotació externa, en canvi, és aquella que té lloc a centres o dispositius que no formen part de la UD ni són col·laboradors ni tenen conveni amb ella. Això inclou tant centres ubicats a Barcelona com fora d’ella.

Les rotacions optatives i/o externes, al igual que les rurals, es realitzaran en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixin en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Per fer-les fora d'aquest període caldrà presentar una justificació a la Unitat Docent, amb autorització del  coordinador docent i del tutor, i caldrà l'aprovació de la comissió de docència. Les rotacions optatives i externes s'han de fer en algun dels mesos de CAP, no s'admetran canvis en la programació de les rotacions de pediatria i ASSIR o altres rotacions obligatòries per realitzar aquestes rotacions.

El resident també pot optar per no demanar la rotació optativa i/o externa i, en aquest cas, el temps corresponent restarà amb el seu tutor al CAP.

(amunt)


Rotacions optatives de R3 i R4

Durant el tercer o el quart any, el programa inclou 2 mesos de rotacions optatives a proposta del resident sempre i quan siguin acceptades pel seu tutor. Les possibilitats inclouran almenys les següents:

 (amunt)

 

Rotacions Externes 

 

Per a residents de la UD 

 Per a residents externs a la UD

Per a residents de la UD:

Una rotació externa és aquella que té lloc a centres o dispositius que no formen part de la UD ni són col·laboradors ni tenen conveni amb ella. Això pot incloure tant centres ubicats a Barcelona com fora d’ella.

Per acord de la comissió de docència, en substitució d'un dels mesos de rotació optativa, es podrà realitzar 1 mes de rotació externa en algun dispositiu proposat pel resident i el seu tutor. 

L’acceptació d'una rotació externa estarà condicionada al vist i plau de la Comissió de Docència que en farà una valoració prèvia i, en cas de que es compleixin els requisits exigits, serà aquesta la que haurà de sol.licitar l’autorització al Departament de Salut (Generalitat de Catalunya).

Les rotacions externes, al igual que les optatives i les rurals, es realitzaran en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixin en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Per fer-les fora d'aquest període caldrà presentar una justificació a la Unitat Docent, amb autorització del  coordinador docent i del tutor, i caldrà l'aprovació de la comissió de docència. Les rotacions optatives i externes s'han de fer en algun dels mesos de CAP, no s'admetran canvis en la programació de les rotacions de pediatria i ASSIR o altres rotacions obligatòries per realitzar aquestes rotacions.

El Departament de Salut NO autoritzarà, en cap cas, rotacions externes en els darrers tres mesos previs a la finalització de la residència. 

D’acord amb el Decret Català 165/2015 i el Real Decreto 183/2008, el personal resident podrà realitzar rotacions externes sempre que es compleixin els següents requisits:

 • Els objectius i activitats de la rotació han d'estar explicats i especificats clarament i han de correspondre amb els objectius que figuren com a necessaris o complementaris dins del Programa de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària. 
 • Els objectius d’aprenentatge que es plantegin no s'han de poder assolir en els recursos disponibles a la Unitat Docent (centres docents o col·laboradors).
 • El centre o unitat de destí ha d'estar acreditat per a la docència en formació sanitària especialitzada o ha de ser de reconegut prestigi nacional o internacional, i ha d'acceptar expressament l’estada.
 • En cas que les rotacions externes es vulguin fer en centres o unitats docents no acreditades per a la formació especialitzada o en centres estrangers, cal justificar-ne l’elecció en detriment d’un centre o unitat docent acreditat, especificant el valor afegit que representa per a la formació de la persona resident i el grau d’excel·lència que ha de garantir el període formatiu.

 • La Gerència del Centre d’orígen s'ha de comprometre expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, incloses les derivades de l’atenció continuada que pogués realitzar durant la rotació externa si aquesta es fa dins de l'estat español i amb garanties de supervisió. En cas de rotacions fora de l'estat español, el resident hi va en qualitat d'observador,  exclusivament en formació, i no pot exercir la medicina ni realitzar tasques assitencials, pel que no es podran abonar jornades complementaries (guàrdies).

 • Les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de viatge ni a dietes d’allotjament i manutenció.

 • Les rotacions externes no donaran dret a altres certificats d’aprofitament més enllà dels que els que els centres de destí proporcionin.
 • Les rotacions externes figuraran, degudament registrades, en el Llibre del Resident, i el Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el corresponent informe d’avaluació.
 • No s’autoritzaran rotacions externes durant els darrers tres mesos de la Formació Sanitària Especialitzada.

 

Cada resident juntament amb el seu tutor pot proposar la rotació que consideri convenient per completar la seva formació i haurà de contactar amb el centre receptor per tal d’obtenir l’acceptació del mateix i un programa de la rotació amb els objectius docents proposats. S'aconsella que, abans d'iniciar-se els tràmits, es faci un contacte previ amb la secretaria de la nostra UD per exposar la intenció de rotació externa, especificant el centre on es vol anar, per tal d'evitar errors o demores innecessàries que puguin dificultar la futura aprovació de la rotació. 

La Unitat Docent ha elaborat un catàleg de rotacions amb les memòries presentades pels residents de promocions prèvies i que estan penjades a l'espai de documents de la web.  

Per a sol·licitar la rotació externa, s'han de presentar els següents documents: (Els documents han d'estar degudament complimentats i signats electrònicament. No s'admetrà cap document incomplert)

La documentació s’ha d’enviar a la Unitat Docent amb un mínim de 3 mesos d’antelació.

A la tornada, haureu de fer arribar a la Unitat Docent:

 1. Una memòria d’activitats desenvolupades (Plantilla memòria). Enviar per correu electrònic.
 2. La certificació de l’estada del resident al centre/servei.
 3. El full d’avaluació de la rotació (model del Ministeri) complimentada pel responsable del resident durant l’estada al centre o servei receptor.
 4. L'avaluació de la rotació complimentada pel resident.

 

(amunt)

Per a residents externs a la UD:

Des de la UD oferim, per a residents externs, la possibilitat de realitzar rotacions des de 1 mes fins a un màxim de 3 mesos en els següents serveis. Les places són limitades: 

 • Medicina Familiar i Comunitària en un Centre d'Atenció Primària (CAP).
 • Medicina Familiar i Comunitària en un Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).
 • Pediatria en un Centre d'Atenció Primària (CAP).
 • Estada en un Servei d'Assistència a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) d'Atenció Primària.
 • Estada en alguna Unitat de l'Àmbit d'AP Barcelona Ciutat:
  • Unitat de farmàcia AP
  • Gestió en AP
  • Unitat BASIQ d'Avaluació, Sistemes d'Informació i Qualitat Assistencial
  • Unitat de Suport a la Recerca (USR IDIAP)

- Residents de l'Estat Espanyol:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria de la UD (externsud.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Comissió de Docència. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb la seva Comunitat Autònoma.

- Residents estrangers:

Els residents interessats a rotar en algun dels nostres centres, han de posar-se en contacte, a través de correu electrònic, amb la Secretaria de la UD (externsud.bcn.ics@gencat.cat), especificant la data de la rotació i si hi ha preferència per algun dels nostres centres.

Les rotacions externes s'aproven a la Comissió de Docència. Un cop aprovada, s'envia la carta d'acceptació al resident per tal que pugui continuar els tràmits amb el Ministerio de Sanidad.

IMPORTANT: Els tràmits amb el Ministerio de Sanidad s'han de fer durant els següents terminis:

 • Per a estades formatives que s'iniciïn al primer semestre de l'any: tramitar al juny-juliol de l'any previ (veure web Ministerio).  
 • Per a estades formatives que s'iniciïn al segon semestre de l'any: tramitar al gener-febrer de l'any en curs (veure web Ministerio). 

 

Un cop realizada la rotació a la nostra UDM, podeu fer-ne una valoració contestant aquest qüestionari.


(anar amunt)


 Rotació Rural

La rotació rural és obligatòria i es regeix per la normativa següent:

 • Ha de tenir una durada mínima d’un mes i màxima de tres mesos. El mes obligatori resta dels mesos de rotació per AP i els mesos opcionals resten dels dos mesos de rotació optativa de l’R3-R4.
 • Es realitzarà en el període que va entre el segon semestre de R3 i el primer quadrimestre de R4, per tal que no interfereixi en les rotacions hospitalàries ni en les tasques del final de la residència. Excepcionalment es podrà sol.licitar fora d'aquest període presentant una justificació a la Comissió de docència, i caldrà l’autorització del coordinador hospitalari o del CAP, i del tutor. 
 • Els residents podran optar per demanar la rotació en els centres rurals acreditats per les UUDD d'Atenció Familiar i Comunitària de Catalunya, com a mínim amb 2 mesos d’antelació respecte a la data que demanin fer la rotació. Caldrà complimentar el formulari de sol·licitud. Serà la UD de Barcelona qui es posarà en contacte amb la UD receptora per obtenir la seva autorització. 
 • En el cas que el resident demani convalidar la rotació rural per fer-la en un centre no acreditat per les UUDD de Catalunya (tant a Catalunya com de la resta de l’Estat o altres països) es tramitarà la documentació com si es tractés d’una rotació externa i serà el Departament de Salut qui tindrà la capacitat d’autoritzar o no la rotació. Caldrà demanar-la amb una antelació de com a mínim de 3 mesos. En cas de demanar la rotació rural com a externa, aquesta es podrà sumar a una altra rotació externa autoritzada, però en cap cas es podrà superar un període de 2 mesos en total, i ja no es podrà gaudir de la rotació rural en centres acreditats de Catalunya. 

Aquí podeu consultar el llistat de centres rurals acreditats a les UUDD de Catalunya.

El grup de medicina rural de la CAMFIC ha elaborat un document amb els objectius que ha de tenir la rotació rural.

(amunt)


 


 

 

Cursos 

La formació dels residents de MFiC mitjançant el seu itinerari formatiu és una formació en residència, compartida entre hospital i atenció primària. En el programa de formació teòrico - pràctic de la UDMAFiC de Barcelona Ciutat es pretén complementar aquesta formació sobretot en competències més transversals.

Aquest programa de formació és obligatori i es distribueix durant els quatre anys de residència. L’avaluació anual i final del resident, contemplarà l'assistència a aquesta formació. La manca d’ assistència als cursos sense justificació pot comportar una avaluació negativa.

Per a cada curs es programen diverses edicions, per tal de facilitar que cada resident pugui triar i adaptar el seu programa de formació tenint en compte aspectes com rotacions, guàrdies, vacances, etc.

L’assistència al 80% de les hores lectives de cada curs donarà dret al certificat corresponent amb número de registre de la Unitat Docent. Donat que el programa teòric es contempla com a una formació global els certificats s’entregaran en finalitzar la residència.

A més dels cursos que organitza la Unitat Docent, cada centre docent organitza de forma descentralitzada formació sobre diferents àrees de coneixement, com són: urgències, suport vital bàsic, història clínica electrònica, gestió clínica, organització de l’activitat al Centre de Salut i millora de qualitat. 

Vegeu a continuació el Programa del cursos obligatoris que especifica el programa teòric – pràctic segons l’any de residència: 

CURSOS PER A RESIDENTS PREVISTOS PEL PERÍODE JUNY DE 2024- MAIG DE 2025 (actualització 12 d'abril de 2024) 

 

CURSOS PER A RESIDENTS MFiC. UNITAT DOCENT MULTIPROFESSIONAL BCN CIUTAT. PERÍODE maig de 2024- maig de 2025 ( actualització 19 de març de 2024)

Promoció

Cursos

Edicions

Hores/ed

Dates

R1

(2024-2028)

 

 

INTRODUCCIÓ A L’ATENCIÓ FAMILIAR I COMUNITÀRIA

3

20

Presencial  

1ª edició: maig 2024

2ª edició: maig 2024

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DE SALUT

-

20

Presencial descentralitzat a l’EAP durant la rotació per AP

Acollida De Residents. Mòdul De Salut I Prevenció De Riscos Laborals

1

2

Auto-formatiu (moodle)  Juny –  setembre de 2024

EL LLIBRE DEL RESIDENT PER TUTORS I RESIDENTS R1 DE MFIC

3

2

Presencial

1ª edició:   juliol 2024 

2ª edició:   setembre 2024

3ª edició:   setembre 2024  

TALLER DE RADIOLOGIA DE TÒRAX

2

3

Presencial

1ª edició: octubre de 2024 

2ª edició:  novembre de 2024 

RADIOPROTECCIÓ MULTIPROFESSIONAL (CARAM)

1

 

Autoformatiu

TALLER EXPLORACIÓ FÍSICA I ECG

-

2

Presencial descentralitzat a l’EAP durant la rotació per AP

R2

(2023-2027)

 

 

 

MEDICINA BASADA EN L’EVIDÈNCIA

 

3

12

Format presencial

1ª edició:  juny 2024.

2ª edició: juliol 2024

3ª edició:  setembre 2024

TALLER D’ANÀLISI DEL ROL EN L’ATENCIÓ A LA FAMÍLIA

 

3

5

Presencial

1ª edició:  juliol 2024 

2ª edició:  octubre de 2024 

3ª edició: desembre  de 2024

TALLER ORL  I VERTIGEN

2

3

Presencial

1ª edició: octubre de 2024  

2ª edició: novembre de 2024

BIOÈTICA

 

3

13

Presencial+ tasques moodle:

1ª edició:  Novembre de 2024

2ª edició:  Desembre de 2024

3ª edició:   Gener 2025

SALUT COMUNITÀRIA

1

 

curs online de sumaSalut

 gener -  febrer 2025

 

ENTREVISTA CLÍNICA

 

3-4

15

Presencial

1ª edició : febrer 2025

2ª edició:  març 2025

3ª edició:  abril 2025

4ª edició:  maig 2025

R3

(2022-2026)

 

 

ACTUALITZACIÓ EN TERAPÈUTICA FARMACOLÒGICA I PRÀCTICA CLÍNICA

2

30

Presencial 16 hores + tasques moodle 14 hores

1ª edició:  juny 2024

2ª edició:  juliol 2024  

SUPORT VITAL IMMEDIAT

4

23

Presencial

1ª edició:   setembre 2024

2ª edició:   octubre de 2024  

3ª edició:  Novembre de 2024

4ª edició:  Desembre de 2024

TALLER DE DERMATOSCÒPIA BÀSICA

2

4

Presencial.

1ª edició:  novembre 2024

2ª edició: desembre 2024

TALLER DE RETINOGRAFIA PRÀCTICA

2

3

Virtual  

1ª edició: gener 2025

2ª edició:  febrer 2025  

SALUT COMUNITÀRIA: ELABORACIÓ D’UN PROJECTE COMUNITARI

3

15

15 hores: 2 hores de teoria  

1ª edició: gener 2025

2ª edició:  febrer 2025     

3ª edició:  març 2025

INCAPACITATS LABORALS I ALTRES PRESTACIONS-ICAM

2

28

Presencial Teoria: 

1ª edició: de febrer 2025

2ª edició : de març 2025

Pràctica  ICAM :  febrer- març 2025

ECOGRAFIA CLINICA BASICA: ABDOMINAL, RENO-VESICAL, PULMONAR, VASCULAR

3

15

Presencial

1ª edició: abril de 2025

2ª edició: maig 2025

3ª edició:  juny 2025

R4

(2021-2025)

 

 

GESTIÓ DE LA DEMANDA: COM INFLUEIX A LA CONSULTA

3

6

Presencial+ treball pràctic

1ª edició: juny de 2024

2ª edició: setembre de 2024

3ª edició:  octubre de 2024 

ENTREVISTA MOTIVACIONAL

3/4

10

Presencial 

1ª edició:  novembre 2024

2ª edició:  desembre 2024  

3ª edició: de gener 2025

4ª edició:  febrer 2025  

EDUCACIÓ PER LA SALUT: TALLER D’ACTIVITAT FÍSICA, TABAC, ALCOHOL I DROGUES. (55+11)

3

8

Presencial.

1ª edició: febrer 2025

2ª edició: març  2025

3ª edició:  abril 2025

R3 i R4

METODOLOGIA DE RECERCA

Formació descentralitzada a les agrupacions de centres docents. 2 hores cada 15 dies. 

 

 

(anar amunt)


  Formació en recerca / Dia docent del resident 

Part de la formació i recerca en temes específics d’Atenció Primària, s’aborda de forma conjunta mitjançant agrupacions de residents de diferents centres en el que denominem el Dia docent del resident. Aquest s'inicia a mitjans del tercer any i durant tot el quart any de residència.

A Barcelona estan constituïdes 4 agrupacions de centres per àrees de proximitat.

La periodicitat del Dia docent és la següent: cada quinze dies dedicat a recerca (2 hores) amb la tutorització d'un tècnic de salut, i un cop al mes dedicat a formació (4 hores). L'assistència és obligatòria i serà controlada mitjançant un registre de signatures. 

L’objectiu de la part de recerca és aprendre mitjançant la planificació i execució d’un projecte de recerca de forma tutoritzada pels tècnics de salut de la Unitat BASIQ. La metodologia que es segueix són sessions teòriques i pràctiques adaptades a la realització del projecte d’investigació, i l’avaluació es fa mitjançant la presentació dels resultats en una comunicació oral a la Jornada de Recerca de Residents i a d'altres congressos. 

A continuació es detalla la distribució dels tècnics de salut a les diferents agrupacions:

 

Agrupacions

Centres

R4 (MFIC 2020-2024)

R3 (MFIC 2021-2025) 

Muntanya

Carmel

Bon Pastor

 Francesc Orfila

Isabel Plaza

Via Barcino

Chafarinas

Montcada

 

Andrea Sánchez

 

Maribel Fernández

Sant Martí

La Mina

La Pau

 

Maribel Fernández 

 

Isabel Plaza

Poblenou

Clot

 

Francesc Orfila

 

Andrea Sánchez

Ciutat Vella

Raval Nord

Gòtic

 

Maribel Fernández

 

Andrea Sánchez

Raval Sud

Maribel Fernández

Francesc Orfila

Dreta-Esquerra

Passeig St.Joan

Larrard

 

Andrea Sánchez

 

Francesc Orfila /Francesc Orfila

La Marina

Carles Ribas

 

Francesc Orfila/ Pako Díaz

 

Maribel Fernández


A la part de formació, tutors experts en temes inclosos al programa de l’especialitat organitzen sessions teòrico-pràctiques de forma rotatòria; i els residents, també de forma rotatòria,  s’encarreguen d’organitzar i impartir sessions als seus companys. 

L'assitència al Dia docent del resident és obligatòria. Els responsables de cada sessió duran a terme un control d'assistència.

 

(anar amunt)

 

 


 

Formació en Salut Comunitària

Els residents tenen establert, en el seu itinerari formatiu, una formació sobre Salut Comunitària. Hi ha una part de formació bàsica obligatòria i una part optativa que son el anomenem les guàrdies de comunitària. 

Formació bàsica obligatòria:

Aquesta formació és obligatòria per a tots els residents de la Unitat Docent i consta del següent:

R1: 

 • Curs on-line de Salut Comunitària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària-COM SALUT (1). Desigualtats en salut, determinants socials, equitat i justícia. Model biopsicosocial.
 • Anàlisi de la situació de salut de l'Àrea Bàsica de Salut de l'EAP del resident i Passeig comunitari. 
 • Presentació oral de l'informe en sessió a l'EAP.
 • Concurs de fotografia comunitària.

R2: 

 • Curs on-line de Salut Comunitària de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària-SUMA SALUT (2). Atenció comunitària. Evaluació i investigació en comunitària.
 • Participació en una activitat comunitària de l'EAP.
 • Presentació d'un informe. 

Guàrdies de Comunitària:

Per altra banda i de forma optativa existeix la possibilitat de fer el que anomenem guàrdies de comunitària.

Els/les residents que vulguin optar a fer guàrdies de comunitària han de presentar a la Unitat Docent, durant qualsevol any de residència però no més tard del final de R3, una proposta amb un Projecte d'atenció comunitària. Aquest programa ha d'estar elaborat en funció d'uns requisits establerts i ha de ser aprovat per la UDM. 

Un cop aprovat el projecte es proporcionarà al/la resident un dossier de treball on s'aniran registrant les activitats comunitàries dutes a terme amb la data, les hores invertides i signatura de la persona responsable. De forma trimestral es presentarà el dossier a la UDM i es tramitarà el pagament de les hores fetes fora de la jornada ordinària com a guàrdies. La mitjana està estimada en unes 5 hores mensuals. 

Al final de la residència s'entregarà el dossier a la UDM juntament amb el full d'avaluació del seu responsable docent i aquesta esdevindrà una puntuació com a una rotació més i com a activitat complementària a l'avaluació anual. 

Aquí podeu consultar la presentació que s'ha fet a la UDM.

 

(amunt)


 


 Sessions

SESIONES R1

COMO ASISTENTE

COMO PONENTE

Deberá asistir a las sesiones en los servicios en donde desarrolle su estancia formativa

Deberá asistir a las sesiones de su EAP: clínicas, bibliográficas, interconsulta, organizativas, conjuntas con enfermería, con todo el EAP, u otros temas generales.

Deberá presentar una sesión de su análisis de situación de salud de la ABS en el EAP.

Deberá presentar una sesión sobre un caso clínico en el ámbito hospitalario y otra en el ámbito de Atención primaria.

Deberá presentar una sesión de revisión sobre una guía clínica o protocolo.

 

SESIONES R2

COMO ASISTENTE

COMO PONENTE

Deberá asistir a las sesiones en los servicios en donde desarrolle su estancia formativa

Deberá asistir a las sesiones de su EAP: clínicas, bibliográficas, interconsulta, organizativas, conjuntas con enfermería, con todo el EAP, u otros temas generales.

Deberá presentar una sesión sobre un caso clínico en el ámbito hospitalario y otra en el ámbito de atención primaria.

Deberá presentar una sesión de revisión sobre una guía clínica o protocolo.

Deberá presentar una sesión de revisión bibliográfica.

Deberá presentar una sesión clínica sobre un tema de salud mental.

 

SESIONES R3

COMO ASISTENTE

COMO PONENTE

Deberá asistir a las sesiones en los servicios en donde desarrolle su estancia formativa

Deberá asistir a las sesiones de su EAP: clínicas, bibliográficas, interconsulta, organizativas, conjuntas con enfermería, con todo el EAP, u otros temas generales.

Deberá presentar una sesión sobre un caso clínico.

Deberá presentar una sesión de revisión sobre una guía clínica o protocolo.

Deberá presentar una sesión de revisión bibliográfica.

Deberá presentar una sesión clínica sobre un tema de pediatría.

Deberá presentar una sesión sobre aspectos diferenciales de la rotación rural.

Deberá presentar una sesión de presentación del proyecto de investigación

 

SESIONES R4

COMO ASISTENTE

COMO PONENTE

Deberá asistir a las sesiones en los servicios en donde desarrolle su estancia formativa

Deberá asistir a las sesiones de su EAP: clínicas, bibliográficas, interconsulta, organizativas, conjuntas con enfermería, con todo el EAP, u otros temas generales.

Deberá presentar como mínimo:

Dos sesiones sobre temas clínicos.

Una sesión de revisión sobre una guía clínica o protocolo.

Dos sesiones de revisión bibliográfica.

 

Deberá presentar una sesión de presentación del trabajo de investigación

(amunt)  

Guàrdies

La comissió de docència té aprovada una normativa interna de guàrdies basada en el Programa Oficial de l'Especialitat i la normativa laboral i docent que regula la Formació Sanitària Especialitzada. 


El Programa de l’especialitat recomana que les guàrdies (amb pernoctació) que han de realitzar els residents de MFiC no sigui menor de 3 al mes, ni major de 5. En funció d’aquesta normativa i la normativa de jornada de treball màxima i dret al descans de la Unió Europea s’ha establert que les hores anuals de guàrdia recomanades són 691 hores.

En cas d'optar voluntàriament per una ampliació d'hores, més enllà de 691, cal que el resident signi electrònicament la sol·licitud (pdf) i la faci arribar a la UDM per correu electrònic o per evalisa. En aquests casos, el número d'hores màxim s'estableix en funció de la normativa laboral de l'ICS i sempre vetllant per la formació adecuada del resident. Actualment està fixat en un màxim de 850 hores anuals. Segons el Real Decreto 1146/2006 que regula la relació laboral especial dels residents, en cap cas no es podran realitzar més de 7 guàrdies al mes amb pernoctació.

 

En quant a aprenentatges en matèria d'urgències, la comissió d'avaluació de la UD considerarà que un resident ha assolit la formació mínima requerida per obtenir una avaluació positiva, quan hagi superat les 600 hores/any durant R1, R2 i R3; i les 520 hores/any durant R4 (donat que no hi ha pernoctació). En cas de residents que tinguin una adaptació especial del seu programa formatiu, el mínim d’hores serà individualitzat a proposta del seu tutor, i aprovat per la comissió de docència.

 

Les hores de guàrdia es compten a través de les hores de jornada complementària retribuïdes. Podeu portar el control de les hores a través d'aquesta pàgina web.

 

Com mirar les hores a la web?

 

Has d'entrar a la part privada de la web amb el teu usuari i contrasenya. A la pestanya on posa General – Guàrdies has de triar el teu EAP de la columna de l'esquerra. Desprès tries el servei d'atenció primària i t'apareixerà el calendari. Clicant a qualsevol dia, t'apareixeran els residents que feu guàrdia en aquell EAP amb dues columnes: 

 

Hores fetes: és el comptador que mirem nosaltres, i compta les hores que ja estan retribuïdes fins la darrera nòmina.

 

Hores programades: en aquesta columna apareixen les guàrdies que ja estan introduïdes a la web però que encara no estan pagades. Segons el centre, si les introdueix amb més o menys antelació a la web, els residents poden tenir més o menys hores programades.

 

Aquests comptadors s'actualitzen quan canvieu d'any de residència.

 

Per sol·licitar un canvi de guàrdia al CUAP s'ha d'emplenar aquest formulari, i enviar-lo a la secretaria del CUAP afectat amb un mínim de 5 dies naturals d'antel·lació (CUAP MansoCUAP Sant MartíCUAP Horta, CUAP Casernes).

 


 

Supervisió del resident

 

Actualment estan aprovats per la comissió de docència i són vigents els següents protocols de supervisió proposats per les Unitats Docents de Medicina Familiar i Comunitària de Catalunya:

 

 

(amunt)

 


 

Retribucions

 

El salari i el preu de l'hora de guàrdia varia segons l'any de residència: 


 

SOU BASE

FORMACIÓ

TOTAL

R1

1.288,31 €

108,14 €

1.396,45 €

R2

1.288,31 €

214,09 €

 1.502,40 €

R3

1.288,31 €

343,51 €

 1.631,82 €

R4

1.288,31 €

473,02 €

1.761,33 €

A partir de la promoció 2022, s'afegeix un incentiu anual de 5.125 € repartit en 12 pagues que s'abonen a mes vençut. Això representa un complement d'especialitat de 427,09 € mensuals.   

Preu per hora de guàrdia

 

R1

R2

R3

R4

laborable

17,51 €

21,01 €

24,51 €

26,26 €

festiu

19,10 €

22,91 €

26,73 €

28,64 €

 Els mòduls de 24h (jornada ordinària + jornada complementària) son retribuides amb un preu fixe per mòdul i no per hores, segons l'any de residència i el dia:

DIA

IMPORT

dilluns a dijous R1          

225,00

divendres R1                 

325,00

dissabte sense lliurança R1                  

500,00

dissabte amb lliurança, diumenge i festius R1        

425,00

   

dilluns a dijous R2          

270,00

divendres R2                 

390,00

dissabte sense lliurança R2                  

600,00

dissabte amb lliurança, diumenge i festius R2        

510,00

   

dilluns a dijous R3          

315,00

divendres R3                 

455,00

dissabte sense lliurança R3                  

700,00

dissabte amb lliurança, diumenge i festius R3        

595,00

   

dilluns a dijous R4      

337,50

divendres R4              

487,50

dissabte sense lliurança R4               

750,00

dissabte amb lliurança, diumenge i festius R4 

637,50

 

 Gratificacions especials:

 

- 24, 25 i 31 de desembre, 5 de gener (de 22h a 8h): +50% del preu de l'hora

- 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener (de 8 a 22h): +50% del preu de l'hora

 


 

 Avaluacions

La principal finalitat del procés d’avaluació és detectar problemes en els aprenentatges i adquisició de competències del resident, i poder introduir millores. En cas de que es detectessin problemes que poguessin afectar seriosament la formació d'aquest, es discutiran a la Comissió de Docència.

La normativa d'avaluació ve regulada pel Reial Decret d'aspectes formatius:

Els criteris i objectius del sistema d’avaluació dels residents de MFiC venen determinats, específicament, en el programa de l’especialitat.

La Unitat Docent disposa d’un sistema d’avaluació bidireccional de totes les rotacions i activitats docents.

 

Avaluació de les rotacions

R1-R4


El responsable de la rotació avalua al resident:

FICHA 1 DE EVALUACIÓN DE ROTACIÓN

El resident valora la rotació (optatiu i en el moment que ho vulgui)

Avaluació anual

R1-R4

El tutor fa:

La comissió d'avaluació de la UD fa una avaluació anual de cada resident.

Les qualificacions anuals seran publicades al Llibre del resident.

El resident valora l'any de residència mitjançant una enquesta que se li envia per correu-e i que es troba disponible al Llibre del resident 

Avaluació formativa:

Entrevistes

LLIBRE DEL RESIDENT

 

 

Avaluació de les rotacions

Informe de Evaluación de la Rotación  (FICHA 1 castellà)

El responsable de la rotació (hospitalària o d’atenció primària) avaluarà el resident en acabar la rotació usant el full corresponent que conté els objectius de la rotació i les qualificacions d'1 a 10:

 • el 70% de la puntuació correspon als coneixements i habilitats. Una puntuació negativa en aquest apartat (<5) comporta una avaluació anual negativa per insuficient aprenentatge que podrà ser recuperable o no. 
 • el 30% correspon a les actituds. Una puntuació negativa en aquest apartat (<5) es pot recuperar en rotacions del següent any o pot comportar una avaluació anual negativa que podrà ser recuperable o no. 

Les recomanacions de lescala qualificadora són:

 Cuantitativa  (1-10)

  Cualitativa 

 1-2

Muy insuficiente. Lejos de alcanzar los objetivos de la rotación. Deben indicarse áreas de mejora en el apartado correspondiente.                 

 3-4

Insuficiente. No alcanza todos los objetivos de la rotación, pero podrían alcanzarse con un periodo complementario de formación. Deben proponerse áreas de mejora en el apartado correspondiente y sugerir la duración del periodo complementario.

 5

Suficiente. Alcanza los objetivos de la rotación.

 6-7

Bueno. Alcanza los objetivos de la rotación, demostrando un nivel superior en algunos de ellos.

 8-9

Muy bueno. Domina todos los objetivos de la rotación.

 10

Excelente. Muy alto nivel de desempeño, respecto a los objetivos de la rotación. 

Sólo alcalzan esta calificación un número limitado de residentes. Se valorará de acuerdo con la experiencia del colaborador docente con los resultados de la promoción o con otras promociones anteriores de residentes, calificados como muy buenos.

 NA

No se aplica de acuerdo con los objetivos planteados.

 

Avaluació anual

L'avaluació anual es composa de l'Informe anual que fa el tutor i el que fa el comitè d'avaluació. La qualificació global del resident es calcula en base a:

A. QUALIFICACIONS DE LES ROTACIONS, amb un valor del 65% respecte el total. Estan ponderades segons la seva durada.

 • Una puntuació negativa (<5) en l'apartat de coneixements i habilitats, comporta una avaluació anual negativa per insuficient aprenentatge que podrà ser recuperable o no.
 • Una puntuació negativa (<5) en l'apartat d'actituds es pot recuperar en rotacions del següent any o pot comportar una avaluació anual negativa que podrà ser recuperable o no.

B. QUALIFICACIONS DE LES ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES que el resident hagi registrat al Llibre del resident abans del termini establert per la comissió d'avaluació (publicacions, comunicacions, formació, docència i participació en projectes d'investigació, etc) amb un valor del 10% respecte el total. La puntuació de les diferents activitats està recollida en aquest document. L'autenticitat d'aquestes seran verificades pel tutor que serà el que emetrà la qualificació a l'Informe anual del Llibre de resident.

C. QUALIFICACIÓ DEL TUTOR en una escala del'1 al 10, i amb un valor del 25% respecte el total. Aquesta serà registrada a l'Informe anual del tutor del Llibre del resident.

Així, la QUALIFICACIÓ GLOBAL ANUAL del resident es calcula en base a la següent fórmula:

QUALIFICACIO ANUAL= (A x 0.65) + (C x 0.25) + B (màxim 1 punt).

 

Avaluació anual pel comitè d'avaluació

Aquest conté la qualificació quantitativa anual (1-10) i qualitativa (positiva, negativa) emesa pel comitè, sent negativa la puntuació inferior a 5.

Aquesta avaluació serà comunicada al resident a través del Llibre del resident d'acord amb la normativa especificada al REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

 

Avaluació final

El Comitè d'avaluació decideix la qualificació final del resident, després de finalitzar el període de residència, basant-se en els resultats de les Avaluacions Anuals. Es ponderen les avaluacions anuals per al càlcul de l'avaluació final d'acord a la progressiva assumpció de les responsabilitats inherents a l'exercici professional de l'especialitat que el resident assumeix a mesura que progressa en la seva formació.

Per calcular la mitjana ponderada s'utilitzen els següents criteris:

 • R1 10%
 • R2 20%
 • R3 30%
 • R4 40%

La qualificació de l'avaluació final del Comitè d'Avaluació serà:

 • POSITIVA: quan el resident ha adquirit el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat, el que li permet accedir al títol d'especialista. La mitjana de les qualificacions del resident està entre 5 i 7,5.
 • POSITIVA DESTACAT: quan el resident domina el nivell de competències previst en el programa oficial de la seva especialitat i ha destacat per sobre de la mitjana dels residents de la seva especialitat, de la seva promoció o de promocions anteriors. La mitjana de les qualificacions del resident és major de 7,5.
 • NEGATIVA: quan el resident no hagi assolit el nivell mínim exigible perquè pugui obtenir el títol d'especialista. No es podrà avaluar negativament els especialistes en formació que hagin obtingut una avaluació positiva en tots els anys del període de residència. La mitjana de les qualificacions del resident és menor de 5. En els documents d'avaluació del resident que sigui avaluat negativament ha d'estar acreditada la manca d'aprofitament i les mesures que el tutor hagi posat en marxa per resoldre-i la seva manca de resultat.


Entrevistes tutor-resident

Amb una periodicitat mínima trimestral, els residents s’entrevistaran amb el seu tutor per valorar el compliment dels objectius d'aprenentatge i detectar millores per dur a terme. El tutor complimentarà el full d'entrevista tutor-resident a través del Llibre del resident.


Avaluació de la Unitat Docent

Del resident a la rotació 

El resident pot valorar cadascuna de les rotacions que fa. Aquesta valoració es fa mitjançant el següent formulari on-line per totes les rotacions, exceptuant el període d'estada a l'EAP de R3-R4.

En el cas de la rotació per l'EAP de R3-R4, la valoració es fa al final de cada curs, mitjançant una enquesta que s'envia per correu electrònic just abans de la reunió davaluació final que es fa al CAP amb la Cap dEstudis de la Unitat Docent. 

Del resident a la UD

El resident valorarà, anualment i al final de la residència, diferents aspectes relacionats amb la UD, inclosa una enquesta de satisfacció, mitjançant una enquesta on-line que rebrà per correu electronic.


Llibre del resident

El Llibre del Resident té com a finalitat facilitar l’avaluació formativa i la tutorització del progrés competencial en les diferents àrees del programa docent. El contingut del Llibre del Resident és confidencial i només és compartit amb el tutor datenció primària, que serà el responsable de guiar la seva elaboració. Durant el curs d’introducció que es realitzarà durant les primeres setmanes de la residencia s’amplia aquesta informació.

Des del Departament de Salut es facilita l’accés al Llibre del resident a través de la plataforma de formació.gencat. Es donarà d'alta a cada resident i al tutor que tingui assignat. 

Accés al Llibre del Resident:

Per entrar al Llibre del resident heu d'accedir a la plataforma de formació del gencat a través del següent enllaç:

https://formacio.salut.gencat.cat/login/index.php?tenantid=prof.

Si hi accediu per primer cop: 

 • Usuari: nif/nie (lletra minúscula)_prof . Per exemple: 99999999b_prof
 • Contrasenya: la mateixa que l’usuari (nif/nie_prof). Aquesta contrasenya és per defecte, un cop ingresseu per primer cop, el sistema us forçarà a personalitzar-la obligatòriament.

Si teniu algun problema o dubte contacteu amb: ivilloria@gencat.cat 

Per accedir des del telèfon mòbil:

 • Descarregueu l'app: Moodle Workplace
 • Per entrar a l'app: podeu accedir-hi directament escanejant el codi QR que apareix al vostre perfil quan esteu dins del Llibre del Resident, o podeu posar l'adreça: https://formacio.salut.gencat.cat/ i després les vostres credencials.

Contingut: 

El Llibre del resident consta de:

1.Espai del resident: per registrar el cronograma individual de rotacions, guàrdies, cursos i altres activitats formatives. D'aquí s'obtindrà la qualificació de les activitats complementàries per a l'avaluació anual. 

2.Espai tutor-resident: conté un fòrum de comunicació privada entre ells, i uns formularis per la realització de les entrevistes trimestrals i de l'Informe anual del tutor.

3.Competències específiques del programa de l'especialitat. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent.

4.Competències transversals del programa de l'especialitat, a revisar, com a mínim, anualment. De cada àrea competencial cal repassar un qüestionari de les competències que s’han d’adquirir i fer una autorreflexió sobre l’aprenentatge assolit o pendent. 

5.Activitats per treballar l’adquisició de competències amb el tutor. Poden ser optatives o obligatòries en funció de l'àrea competencial a treballar.

 (anar amunt)

 

 

 

La Cabecera

La Cabecera somos un grupo de residentes y profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en Atención Primaria, empeñados en:

 • Promover y sostener las virtudes de la Medicina Familiar y Comunitaria y la Atención Primaria entre estudiantes, residentes, profesionales sanitarios y la población general.

 • Crear una red que mantenga en contacto a residentes y profesionales sanitarios de Atención Primaria y permita la reflexión y el debate en torno a las perspectivas, las amenazas y el papel que dicha atención debe desempeñar.

 • Informar sobre las principales características de los centros de salud nacionales (características de la población atendida, actividades docentes, comunitarias e investigadoras, instalaciones…), que ayude a los futuros residentes elegir el destino que mejor se adapte a sus preferencias personales.

Más información en la web de La Cabecera.


Les Societats Científiques

La CAMFIC i la SEMFyC

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) és l’associació científica que agrupa a tots els metges de família interessats en millorar la seva tasca professional. Actualment té més de 3000 socis arreu de Catalunya. La CAMFiC està federada amb les altres societats autonòmiques de medicina de família de l’Estat Espanyol. Aquesta federació s’anomena Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFyC).

Dins la CAMFiC existeix una vocalia específica per als residents.

Els R1 de MFiC que es facin socis, estan exempts del pagament de la corresponent quota.

Adreça:
c/ Diputació, 316
C.P. 08009 Barcelona,
Tf: 93 301 17 77
Fax: 93 245 37 52
web: www.camfic.cat

 

 

  (anar amunt)


  

Bibliografia

Àrea d’Atenció Primària

1.     semFYC. Guía de Actuación en Atención Primaria.

2.     semFYC. Tratado de Medicina de Familia y Comunitaria. 

3.     semFYC. Guia Terapèutica. 

4.     Martín Zurro A, Cano Pérez JF. Atención Primaria. Concepto, Organización y Práctica Clínica. Madrid: Elsevier.

5.     Taylor R. Medicina de Familia. Principios y práctica.  Barcelona: Masson.

6.     Pritchard, P. Manual de Atención Primaria de Salud. Su naturaleza y organización. Madrid.

7.     Goroll, A. H. Primary Care Medicine. Philadelphia: Lippincott company.

Àrea d’Epidemiologia, d’Estadística i Metodologia de Recerca

1.     Argimón Pallàs, J. M., Jiménez Villa, J. Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Barcelona: Elsevier.

2.     Abransom, J. H., Abransom, Z. H. Research methods in Community Medicine. New York.

3.   Fletcher, R. H., Fletcher, S.W., Wagner, E.H. Clinical Epidemiology: the essentials. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

4.     Rothman, K. J. Epidemiología moderna. Madrid.

5.     Sackett et al. Epidemiología clínica: ciencia bàsica para la medicina clínica. Ed. Médica Panamericana.

6.     Sackett DL. Medicina Basada en la Evidencia. Cómo ejercer y enseñar la MBE. Madrid: Chunchill-Livinstone.

7.     Hulley BS, Cummings SR. Diseño de la investigación clínica. Un enfoque epidemiológico. Barcelona: Doyma.

8.   Jiménez Villa J, Argimon Pallàs JM, Martín Zurro A, Vilardell Tarrés M, editores. Publicación científica biomédica: Cómo escribir y publicar un artículo de investigación. Barcelona: Elsevier.

9.     Daly, L. E., Bourke, G. J. Interpretation and Uses of Medical Statistics. Blackwell Science.

10.   Colton, T. Estadística en Medicina. Barcelona.

Àrea de Salut Pública i Administració Sanitària

1.     Pineault, R., Davelury, C. La Planificación Sanitaria: conceptos, métodos, estrategias. Barcelona.

2.     Sonis, A. Actividades y técnicas de Salud Pública. Buenos Aires: El Ateneo.

3.     Sonis, A. Atención de la salud. Medicina Sanitaria y Administración de Salud. Buenos Aires: El Ateneo.

4.   Muir JA. Atención Sanitaria basada en la evidencia. Cómo tomar decisiones en gestión y política sanitaria. Madrid.

Àrea de Salut Mental

1.    Borrell, F. Entrevista Clínica: manual de estrategias prácticas. Barcelona: semFYC, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria.

2.     López-Ibor Aliño, J. J., Valdés Miyar, M. DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los transtornos mentales (American Psychiatric Association). Barcelona: Masson.

3.     Israel, L. El médico frente al enfermo. Barcelona: José Batlló.

4.   Tizón, J.L. Componentes psicológicos de la práctica médica. Una perspectiva desde la Atención Primaria. Barcelona: Biblària.

5.     Balint, M. El médico, el paciente y la enfermedad. Buenos Aires.

(anar amunt)

 Lectures recomanades

Novel.la

 • Un hombre afortunado. J Berger
 • La vida no es tan grave. B Beaulieu
 • Un antropólogo en Marte. O Sacks
 • La ciudadela. AJ Cronin
 • La pesta. A Camus
 • Las confesiones del Doctor Sachs. M Winckler
 • Sinuhé el egipcio. M Waltari
 • El médico. N Gordon
 • Música en el aire. K Jaio
 • La casa de Dios. S Shem

Reflexions

 • Ayudar a morir. I Heath
 • Diario de un médico descalzo. S Casado.
 • Memòries d’un cirurgià. M Broggi
 • La necessitat de ser útil. M Broggi
 • Sano y salvo. J Gervas, M Perez Fernández
 • La expropiación de la salud. J Gervas, M Pérez Fernández
 • Permiso para quejarse. J Montero
 • Medicamentos que nos enferman. R Moynihan, A Cassels
 • El hombre en busca de sentido. V Frankl
 • Ante todo no hagas daño. H Marsh
 • Los inventores de enfermedades. J Blech
 • Ebrio de enfermedad. A Broyard.
 • Némesis médica. I Illich
 • Sofismas y desatinos en medicina. P Skrabanek
 • Clavícula. M Sanz
 • Salubrismo o barbàrie. J Padilla.

Humor i còmic

 • Vengo sin cita: historias inconfesables de un médico de família. F Fabiani
 • Vengo de urgencias. F Fabiani
 • Guias prodigiosas. Médicos 1. Forges
 • Con-ciencia médica. M Lalanda

(anar amunt)

Pàgines web i blogs d’interès

Associacions de Medicina de Família 

 Associacions de residents

 Altres organismes

Catalans 

 Estatals 

 Internacionals 

 Bioètica 

 Generalitat de Catalunya 

 Cerca bibliogràfica 

 Guies de pràctica Clínica i revisions bibliogràfiques 

 Informació per a pacients

 

(anar amunt)

 Revistes d’interès

Específicament d’Atenció Primària

Altres revistes d’interès en Atenció Primària

Salut Pública

Promoció de la salut i educació sanitària

(anar amunt)