Tràmits i FAQS

 

Ampliació hores guàrdia anuals

Vacances

  Congressos  

Consultes RRHH 

Targeta electrònica
 

Canvis guàrdia CUAP


Baixes laborals

Regulació IRPF

Rotacions externes, rurals i optatives

 

Vacances i permisos

Per a la petició de vacances o qualsevol tipus de permís, el resident haurà de seguir el següent procediment:

  1. En primer lloc, haurà d’emplenar el full de sol·licitud de l’ICS. En cap cas s'acceptaran altres models de sol·licitud.
    • Si el resident està fent rotacions hospitalàries: Aquesta sol·licitud haurà d'anar signada pel responsable de la rotació i el coordinador hospitalari. 
    • Si el resident està al CAP:  Aquesta sol·licitud haurà d'anar signada pel tutor i el coordinador docent del CAP.
    • Si el resident està a Pediatria AP, ASSIR, CSMA o alguna rotació optativa: Aquesta sol·licitud haurà d'anar signada pel responsable de la rotació.
  2. En segon lloc, tots els residents, independentment del lloc on estiguin rotant i de l'any de residència, hauran de fer arribar aquesta so·licitud a la direcció del seu CAP i fer la sol.licitud oficial de les vacances/permisos a través de l'oficina personal (aplicatiu de RH accessible des d'intranet). Des de la direcció del CAP s'autoritzaran oficialment les vacances/permisos i es portarà un control i un registre dels dies gaudits. 

 

Hores de formació i finançament d'un congrès

El gaudiment és de 30 hores anuals per any natural per assistir a congressos o jornades on es presenti una comunicació.

Per a la petició d'aquestes hores de formació, el resident haurà d’emplenar el full de sol·licitud de l’ICS. Aquesta sol·licitud haurà de comptar amb el vist i plau del responsable de la rotació i del coordinador hospitalari, o del tutor i coordinador docent del CAP, depenent de l’emplaçament de la rotació. El full de sol·licitud l'hauran de guardar al CAP (independentment d'on s'estigui rotant, hospital o qualsevol rotació de primària, totes les sol·licituds han d'arribar al CAP).

Per al finançament del Congreso Nacional SEMFyC, serà la Unitat Docent que es posarà en contacte amb les residents per gestionar-ne la inscripció.

 

Targeta electrònica

Targetes noves: El tràmit de la targeta electrònica es fa des de la Unitat Docent. El resident la recollirà a la seu de la UD, C/Sardenya, 375, Ent.

Targetes repetides: per caducitat, bloqueig, pèrdua/robatori o qualsevol altre motiu. El tràmit també es fa des de la Unitat Docent, però el resident l'ha de recollir personalment al COMB: UNITAT D’ATENCIÓ AL COL·LEGIAT (planta -1 del COMB), en horari de dilluns a dijous de 8 a 17:30 i divendres de 8 a 15 h. S’ha de demanar cita prèvia accedint al web del COMB http://www.comb.cat/cat/tramits/cita/home.aspx o bé, es pot fer per telèfon trucant al 902 24 88 88, en horari de dilluns a dijous de 8 a 18 h, i divendres de 8 a 15 h. 

 

IRPF 

Per temes relacionats amb la regulació del IRPF el resident ha d'enviar un correu a retribucions.bcn.ics@gencat.cat indicant el tant per cent que vol que se li retingui a la nòmina.

 

Baixes laborals

Els comunicats de baixa laboral s’han de trametre en un termini de 3 dies a la Unitat de Recursos Humans de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat per correu electrònic a gestioiseleccio.bcn.ics@gencat.cat, prèvia comunicació al responsable de la rotació d’aquell moment.

El seguiment de la baixa s’acreditarà mitjançant els comunicats de confirmació. 

En cas de que es pugui tractar d'un període llarg de baixa, permís o excedència, és recomanable escriure un correu electrònic a la Unitat Docent (unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat) per avisar sobre la suspensió del període formatiu en curs.

 

Consultes a Recursos humans

Contractació: Marta Traveria

Tel: 93 557 07 82  Fax: 93 557 07 50

Informació i sol·licitud de permisos: Sònia Soler Navas
Tel: 93 557 07 78  Fax: 93 557 07 50

 

Ampliació d'hores de guàrdia anuals

En cas de requerir una ampliació d'hores de guàrdia, per superar les 691 hores anuals, cal que el resident signi una sol·licitud (disponible en aquest document ) i la faci arribar a la secretaria de la UDMunitatdocent.bcn.ics@gencat.cat 

 

Canvis de guàrdia als CUAP

Per sol·licitar un canvi de guàrdia al CUAP s'ha d'emplenar aquest formulari, i enviar-lo a la secretaria del CUAP afectat, amb un mínim de 5 dies naturals d'antel·lació (CUAP MansoCUAP Sant MartíCUAP Horta, CUAP Casernes).

 

Rotacions externes, rurals i optatives

Els tràmits per a sol·licitar les rotacions externes, rurals o optatives d'AP s'han de fer a través de la secretaria de la UDM: Núria Gimeno: unitatdocent.bcn.ics@gencat.cat

Veure normativa als apartats corresponents de la guia del resident de MFiC i d'IFiC.